BANER.jpg

Intencje Papieskie

PAŹDZIERNIK

 

Za Synod – Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Warto odwiedzić

Licznik

Sakrament Małżeństwa

 

Informacje dla osób przygotowujących się do zawarcia Sakramentu Małżeństwa


Zgodnie z kan. 1115 Kodeksu Prawa Kanonicznego małżeństwa winny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z narzeczonych posiada stałe albo tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt. Za zezwoleniem własnego ordynariusza albo własnego proboszcza, wolno małżeństwo zawrzeć w innej parafii.

Zgodnie ze Statutem Ordynariatu Polowego WP w naszej parafii mogą być zawierane małżeństwa żołnierzy zawodowych i pracowników wojska Garnizonu Rzeszów.

Zamieszkanie stałe zgodnie z kan. 102 § 1 KPK nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało przez pełnych pięć lat.

Tymczasowe zamieszkanie zgodnie z kan. 102 § 2 KPK nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakiejś parafii lub przynajmniej diecezji, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy.

Małżeństwo w parafii wojskowej mogą zawrzeć również te osoby, z których przynajmniej jedno personalnie przynależy do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Są to (wg Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II: "Spirituali Militium Curae" oraz Statutu Ordynariatu Polowego WP) następujące osoby:

 1. Żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi
 2. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby
 3. Pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz w domach prywatnych osób pełniących zawodową służbę wojskową
 4. Uczniowie szkół wojskowych
 5. Zatrudnieni lub przebywający w szpitalach wojskowych, w domach starców i w podobnych instytucjach wojskowych
 6. Wierni świeccy zatrudnieni na stałe przez Ordynariusza Polowego lub za jego zgodą
 7. Wszyscy, którzy pracują dla sił zbrojnych, jeśli ich związek z armią jest uznany przez prawo cywilne. Członkowie ich rodzin, mianowicie współmałżonkowie i dzieci - także jeśli są samodzielni - zamieszkujący w tym samym domu, a także krewni i służba, zamieszkujący pod tym samym dachem.

Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

 1. Dowód osobisty
 2. Aktualne świadectwo chrztu (z przeznaczeniem do Sakramentu Małżeństwa. Ważność tego zaświadczenia upływa po 6 miesiącach od daty wystawienia)
 3. Świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
 4. Indeks formacji do bierzmowania z wpisanymi ocenami z katechezy lub świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej oraz świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej
 5. W przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka


Przygotowanie duchowe i poprawne do małżeństwa obejmuje:

 1. Dwukrotną spowiedź - po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem
 2. Udział w konferencjach przedmałżeńskich, jeśli do tej pory nie zostały wysłuchane i potwierdzone dokumentem.
 3. W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przedstawiając następujące dokumenty:

- Indeks lub zaświadczenie odbycia nauk przedmałżeńskich z wpisem drugiej spowiedzi przedmałżeńskiej

-Zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego.

-Dane świadków (Imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

-Licencję, jeżeli sakrament zawierany jest poza własną parafią.


Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem